Офіційні правила участі у рекламних акціях

1. Загальні положення

1.1. Організатором Акції є юридична особа/особа, уповноважена на проведення Акції на сайті radioland.com.ua та має право публікації матеріалів на сайті radioland.com.ua (надалі - Організатор Акції).

1.2. Акція проводиться по всій території України, за винятком АР Крим та тимчасово окупованих територій.

1.3. Акція не є послугою у сфері грального бізнесу. Призовий фонд Акції не формується із внесків учасників Акції.

1.4. Інформування про умови та період проведення Акції проводиться шляхом розміщення тексту у відповідній новинній публікації про Акцію на сайті  radioland.com.ua  та/або на сторінках https://www.facebook.com/Radioland.com.ua/https://www.instagram.com/radioland.com.ua/.

1.5. Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього терміну проведення рекламної Акції. Зміни та/або доповнення Правил рекламної Акції можливі у разі їх оприлюднення у порядку, визначеному для інформування про умови рекламної Акції згідно з пунктом 1.4. Такі поправки набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил та умов.

2. Вимоги до учасників Акції

2.1. В Акції можуть брати участь громадяни України, які досягли 18 років, дієздатні, які проживають на території України, які протягом її періоду належним чином виконали умови участі, зазначені у відповідній публікації новин про Акцію згідно з пунктом 1.4 (далі – Учасники).  Фактом участі в Акції кожен Учасник підтверджує свою повну згоду з усіма умовами цих Правил.

2.2. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути такі особи, незалежно від виконання ними умов цих Правил:

2.2.1. працівники Radioland.com.ua, distributions.com.ua та будь-які інші особи, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, а також  близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

2.2.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

2.2.3. особи, які не є громадянами України;

2.3. Організатор Акції не зобов'язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов'язуються:

2.4.1. дотримуватись вимог правил Акції та норм чинного законодавства України;

2.4.2. свідомо не завдавати незручностей та не перешкоджати іншим учасникам;

2.4.3. не вчиняти дій, які ставлять під сумнів правомірність участі цього Учасника в Акції.

2.5. Беручи участь в Акції, Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана їм інформація, в тому числі його персональні дані, може оброблятися Організатором Акції. з метою подальшого можливого направлення йому інформації (в т.ч. рекламного характеру) про наступні заходи/конкурси/акції сайту Radioland.com.ua, а також з іншими цілями, що не суперечать законодавству України. Приймаючи умови цих Правил Акції, Учасники цим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором Акції та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами.

2.6. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої їм інформації про себе та матеріалів для участі в Акції Організатором Акції з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, зокрема на безкоштовне використання Організатором Акції у засобах масової інформації та інтернет- ресурси без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв'ю, інших матеріалів про нього та матеріалів, наданих їм згідно з Правилами Акції для Участі в Акції. Таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції.

2.7. Надаючи матеріали для участі в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, що всі авторські та суміжні права дотримані відповідно до законодавства України та міжнародних норм, а також підтверджує наявність згоди фізичних осіб, зображення яких використовуються у матеріалах, на здійснення такого використання шляхом включення зображення фізичної особи у матеріали та розповсюдження (публічного сповіщення) таких матеріалів.  Будь-які претензії щодо порушення авторських, суміжних або особистих немайнових прав, пов'язані зі змістом зображення та/або використанням імені фізичної особи в матеріалі (у тому числі такі, які будуть пред'явлені Організатором Акції), будуть врегульовані Учасником Акції від свого імені за свій рахунок.

2.8. Учасник, який не виконує належним чином умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

 

3. Фонд винагород Акції (Подарунок)

3.1. Під винагородою (Подарунок) за участь у nbsp; Акція передбачає можливість придбання зазначеної згідно з пунктом 1.3 продукції, що бере участь у рекламній акції (далі – Акційної продукції або Продукції) за 0,01 грн шляхом оформлення замовлення на сайті radioland.com.ua з використанням купона, виданого radioland.com.ua.< /p>

4. Визначення Переможців Акції

4.1. Переможці Акції – це Учасники Акції, які отримали право на отримання винагород Акції.

4.2. Визначення Переможців Акції відбуватиметься у порядку, зазначеному у відповідних інформаційних публікаціях згідно з пунктом 1. 3.

4.3. Результати визначення Переможців Акції є остаточними та оскарженню не підлягають.

4.2. Якщо Організатор Акції або його представник протягом 1 робочого дня не зможе зв'язатися з Учасником Акції, який був визначений як той, хто має право на одну з винагород, а також у разі неможливості вручення або відмови від винагороди Учасника Акції, який був визначений як Переможець, Переможцем обирається наступний у сформованому згідно з правилами Акції переліку Учасник Акції.

4.4. Організатор Акції не несе відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв'язку під час проведення Акції, роботу операторів зв'язку, будь-які помилки операторів зв'язку, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або несвоєчасно повідомлений про право на отримання винагороди.

4.5. Вручення винагород Акції допускається лише особі, яка отримала на неї право відповідно до умов правил Акції, і лише у порядку, встановленому цими правилами Акції. У разі, якщо Переможець Акції з якихось причин не може отримати винагороду особисто, такий Переможець Акції не має права передати/поступитися своїм правом на отримання винагороди будь-якій третій особі.

5. Інші положення

5.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання винагороди Акції, при цьому така особа не має права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

5.2. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції.